top of page

KULTURBYEN EGERSUND

Eigersund er en bykommune som har et naturgitt utgangspunkt for å lage et attraktivt bymiljø rundt indre havn i Egersund. Venstre vil at byen skal trekke til seg unge innbyggere og ny næring. Det er viktig at også familier kan bo i byen. Derfor vil Venstre være en pådriver for den muligheten som nå har oppstått på Kontrari-siden av indre havn.

 

Eigersund Venstre vil:

 • at bygging i områder i fortsettelsen av vernesonene må være tilpasset eksisterende boligmiljø.

 • utvikle byrom som gir prioritet til kultur, familievennlig urbanisering, praktisk vern av kulturminner, kollektive transportløsninger og bruk av sykkel. 

 • at kulturtilbudet, kinoen og biblioteket i sentrum må styrkes, samlokaliseres og moderniseres i et nytt kulturhus.

 • at frivillige foreninger kan bygge om og utvide sine lokaler uten et krav til frikjøp av parkeringsplasser.

Toppkandidater Eigersund Venstre

AKTIVT LOKALDEMOKRATI

Den politiske koalisjonen mellom Arbeiderpartiet og Høyre har de siste åtte årene medført at avgjørelsene ofte tas uten offentlig politisk debatt før sakene kommer i formannskap og hovedutvalg. Dette svekker engasjementet for politikk i lokalsamfunnet.

 

Eigersund Venstre vil:

 • arbeide for at lokaldemokratiet blir styrket og at velgernes politiske preferanser blir tatt på alvor.

 • at Eigersund kommune bruker klart språk og klar tale i offentlige dokumenter.

MILJØPOLITIKK PÅ ALVOR

Boligområder må legges nær kollektivknutepunkt og i sykkelavstand til arbeidsplasser og servicetilbud.

 

Eigersund Venstre vil:

 • at det skal ikke reises flere vindmøller i vår kommune 

 • at el-biler skal parkere gratis.

 • at kommunen hvert år skal utarbeide en miljørapport for Egersund havn.

ØKT UTVIKLING NÆRING OG ET AKTIVT SENTRUM

Venstre vil opprette Egersund Sentrumsutvikling KF. Det nye foretaket skal ha ansvar for parkering og sentrumsnær infrastruktur. Foretaket skal også stimulere reiseliv og sentrumshandel.

 

Eigersund Næring og Havn skal ha ansvar for havne og næringsutvikling. Utvikling og salg av boligtomter skal overlates til private aktører som har bedre kjennskap til markedet.

 

Eigersund Venstre vil:

 • at kommunen skal ha en aktiv politikk for sosial boligbygging og førstegangsetablerere.

 • beholde eierskap i Dalane Energi, og utvikle selskapet som et viktig selskap med lokale kompetansearbeidsplasser.

EN TRYGG OG FREMTIDSRETTET KOMMUNE

Venstre vil prioritere framtida. Derfor må skoler og barnehager sikres nok ressurser, kompetanse og et godt økonomisk grunnlag. Læreren må få bruke mer tid med elevene og mindre tid på administrasjon.

 

Venstre vil bidra til at Eigersund kommune klarer å utvikle gode, trygge og moderne omsorgstilbud for et økende antall pleietrengende.

bottom of page